System pomiaru i oceny dokonań szpitala

System pomiaru i oceny dokonań szpitala

Prezentowana publikacja, przygotowana przez zespół pracowników naukowych Katedry Rachunku Kosztów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. Marii Hass-Symotiuk, stanowi kompendium wiedzy o zintegrowanym systemie pomiaru i oceny dokonań ...

Cena: od 44,84 zł, Obserwować cenę

Producent: Wolters Kluwer

EAN: 9788326421198, ISBN: 8326421198

Prezentowana publikacja, przygotowana przez zespół pracowników naukowych Katedry Rachunku Kosztów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. Marii Hass-Symotiuk, stanowi kompendium wiedzy o zintegrowanym systemie pomiaru i oceny dokonań szpitali. Ukazane w niej zostały zasadnicze problemy związane z budową tego systemu, a wynikające ze specyfiki działalności szpitali oraz wielorakości realizowanych przez nie celów [medycznych, społecznych i finansowych). Zaproponowana koncepcja uwzględnia pięć obszarów: pacjenta, procesy wewnętrzne, rozwój, finanse i interesariuszy. Dla każdego z nich dobrano adekwatne wskaźniki, odzwierciedlające dokonania szpitala.

Książka jest przeznaczona dla kierownictwa szpitali zarówno publicznych, jak i niepublicznych, przedstawicieli rad społecznych i nadzorczych, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych i statystyki medycznej oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych szpitali.

Opracowanie może stanowić także cenną pomoc dla organów założycielskich szpitali w sprawowaniu funkcji kontroli i nadzoru, agend wojewody i Ministerstwa Zdrowia dokonujących kontroli ich działalności oraz płatników (w tym Narodowego Funduszu Zdrowia). Ponadto może być wykorzystane przez słuchaczy studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia czy studentów studiów ekonomicznych, a także okazać się przydatne podczas projektowania i wdrażania rachunkowości zarządczej oraz stosowania nowoczesnych metod zarządzania w szpitalach.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Szpital jako podmiot oceny przez różnych interesariuszy 11

1.1. Istota i cechy szpitala 11

1.2. Typologia szpitali 20

1.3. Interesariusze szpitala, ich cele i oczekiwania 27

1.4. Organy założycielskie szpitali i ich rola w ocenie dokonań 33

1.5. Nadzór i kontrola nad działalnością szpitali 50

Rozdział 2. Specyfika systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali 63

2.1. Dokonania jako baza pomiaru i oceny 63

2.2. Istota i elementy systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali 75

2.3. Zasady opracowania i wdrożenia systemu pomiaru i oceny dokonań 86

2.4. Funkcje systemu pomiaru i oceny dokonań w szpitalach 95

2.5. Mierniki pomiaru i oceny dokonań i ich typologia 105

Rozdział 3. Rachunkowość jako podstawa systemu oceny dokonań szpitali 117

3.1. Wykorzystanie rachunkowości finansowej do oceny dokonań szpitali 117

3.2. Pomiar dokonań w rachunkowości zarządczej 132

3.3. Instrumenty pomiaru dokonań w rachunkowości zarządczej 137

3.3.1. Narzędzia doskonalące pomiar dokonań finansowych 138

3.3.2. Pomiar dokonań wykorzystujący informacje ze sprawozdawczości finansowej 153

3.3.3. Wielokryterialne narzędzia pomiaru dokonań 156

3.4. Komunikacja informacji o dokonaniach różnym odbiorcom 162

Rozdział 4. Zbilansowana karta wyników jako podstawa systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali 166

4.1. Założenia modelu systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali 166

4.2. Ogólna charakterystyka zbilansowanej karty wyników w szpitalach 170

4.3. Płaszczyzny pomiaru i oceny dokonań w szpitalach 177

4.3.1. Perspektywy według klasycznej koncepcji Kaplana i Nortona 178

4.3.2. Perspektywy według niemieckich rozwiązań Friedaga i Schmidta 183

4.3.3. Propozycja perspektyw pomiaru i oceny dokonań szpitala 185

4.4. Mierniki i wskaźniki proponowane do pomiaru i oceny dokonań szpitali i ich prezentacja 190

4.4.1. Mierniki i wskaźniki w perspektywie finansowej 192

4.4.2. Mierniki i wskaźniki w perspektywie klienta 193

4.4.3. Mierniki i wskaźniki w perspektywie procesów wewnętrznych 194

4.4.4. Mierniki i wskaźniki w perspektywie rozwoju 195

4.4.5. Proponowane mierniki i wskaźniki dla szpitala 198

4.4.6. Projekt modelu zbilansowanej karty wyników 202

4.5. Warunki implementacji zbilansowanej karty wyników w polskich szpitalach 206

Spis tabel i rysunków 211

Wykaz aktów prawnych 213

Literatura 215

System pomiaru i oceny dokonań szpitalaSystem pomiaru i oceny dokonań szpitalaSystem pomiaru i oceny dokonań szpitalaSystem pomiaru i oceny dokonań szpitala

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Obserwowanie ceny

Poinformujemy wam o dowolnym spadku ceny lub do momentu, gdy cena spadnie poniżej określonej wartości. Wiadomości mogą być odwołane w każdym czasie za pośrednictwem linku, który jest częścią każdej informacji e-mailem.

Strzeżony towar:

System pomiaru i oceny dokonań szpitala

Aktualna cena:

44,84 zł

  • Informuj każde obniżkę cen
  • Codzienna informacja o cenie
  • Powiadom kiedy cena spadnie poniżej